برنامه ویزیت پزشکان

جدول زمانی ویزیت پزشکان بر اساس درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی داخلی

Time Table
Monday
Wednesday
14:00

دکتر رضا کریمی

View Profile
17:00 - 14:00
دکتر رضا کریمی

دکتر رضا کریمی

View Profile
17:00 - 14:00
دکتر رضا کریمی

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

Time Table

درمانگاه فوق تخصصی کلیه ، پیوند ، فشارخون

Time Table

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

Time Table

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

Time Table
Saturday
Monday
10:00

دکتر محمد باقری

View Profile
11:30 - 10:00
دکتر محمد باقری
11:00

دکتر محمد باقری

View Profile
12:30 - 11:00
دکتر محمد باقری

درمانگاه جراحی عمومی

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:30

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Reza Akbari

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Reza Akbari

Dr. Alireza Nik Niaz

View Profile
13:00 - 10:30
Dr. Alireza Nik Niaz
17:00

Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Sholeh Rashtchi Jabbari
19:00 - 17:00
Dr. vafaee
17:30

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

Dr. Nader Lotfalizadeh

View Profile
20:00 - 17:30
Dr. Nader Lotfalizadeh

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

Time Table

درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
09:00

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

Dr. Omid Ali Qardashkhani

View Profile
14:00 - 09:00
Dr. Omid Ali Qardashkhani

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:00

Dr. Mohammad reza samadi

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Mohammad reza samadi
11:00

Dr. Hashem Pouya

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Hashem Pouya

Dr. Mohammad Taghi Majidpour

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Mohammad Taghi Majidpour

Dr. Hashem Pouya

View Profile
13:00 - 11:00
Dr. Hashem Pouya
11:30

Dr. Majid Fahmi

View Profile
13:00 - 11:30
Dr. Majid Fahmi

Dr. Majid Fahmi

View Profile
13:00 - 11:30
Dr. Majid Fahmi
12:00

Dr. Abbas Ali Judi

View Profile
12:30 - 12:00
Dr. Abbas Ali Judi
16:30

Dr. Hashem Pouya

View Profile
17:30 - 16:30
Dr. Hashem Pouya
17:00

Dr. Abbas Ali Judi

View Profile
18:00 - 17:00
Dr. Abbas Ali Judi

Dr. Mohammad reza samadi

View Profile
20:00 - 17:00
Dr. Mohammad reza samadi
18:00

Dr. Manijeh Haghbin

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Manijeh Haghbin

Dr. Mohammad Taghi Majidpour

View Profile
19:00 - 18:00
Dr. Mohammad Taghi Majidpour

Dr. Manijeh Haghbin

View Profile
20:00 - 18:00
Dr. Manijeh Haghbin

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

Time Table

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

Time Table

درمانگاه فوق تخصصی غدد

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:00

Dr. Ismail Mehran

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Behzad Ghaffarloo

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Behzad Ghaffarloo

Dr. Mahmoud Nateghi

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Mahmoud Nateghi

Dr. Behzad Ghaffarloo

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Behzad Ghaffarloo

Dr. Mohammad Valizadeh

View Profile
12:00 - 10:00
Dr. Mohammad Valizadeh

Dr. Ismail Mehran

View Profile
12:30 - 10:00
Dr. Ismail Mehran
17:00

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran

Dr. Ismail Mehran

View Profile
20:30 - 17:00
Dr. Ismail Mehran
18:30

Dr. Mahmoud Rafati

View Profile
19:30 - 18:30
Dr. Mahmoud Rafati

درمانگاه فوق تخصصی ریه

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
19:00

Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

View Profile
21:00 - 19:00
Dr. Ghorban Ali Hassanzadeh

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
07:30
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
15:00 - 07:30
Dr. Faezeh Mahanfar
11:30
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
14:00 - 11:30
Ms neda Yoshari
16:00
20:00 - 16:00
Mr Naemi
20:00 - 16:00
Mr Naemi
20:00 - 16:00
Mr Naemi
17:00
19:00 - 17:00
Dr. Hosseinpour
19:00 - 17:00
Dr. Hosseinpour
18:00
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
20:00 - 18:00
Ms neda Yoshari
18:30
20:00 - 18:30
Ms Sahar Zeinali
20:00 - 18:30
Ms Sahar Zeinali

درمانگاه تخصصی کودکان و نوزادان

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:30

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak

Ms Saeedeh Bibak

View Profile
13:30 - 10:30
Ms Saeedeh Bibak
13:30
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00 - 13:30
Ms Mohebbi
16:00

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi

Dr. Karim Gharaishi

View Profile
19:30 - 16:00
Dr. Karim Gharaishi
17:00

Dr. Vahid Shia zadeh

View Profile
19:00 - 17:00
Dr. Vahid Shia zadeh

درمانگاه تخصصی عفونی

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:00

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei

Dr. Morteza Moghimi Oskouei

View Profile
14:00 - 10:00
Dr. Morteza Moghimi Oskouei

درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
11:00

Mr Tohid Hamrahpour

View Profile
14:00 - 11:00
Mr Tohid Hamrahpour

Mr Tohid Hamrahpour

View Profile
14:00 - 11:00
Mr Tohid Hamrahpour
17:00

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

Mr Behrang Tayari

View Profile
20:00 - 17:00
Mr Behrang Tayari

درمانگاه دندان پزشکی

Time Table

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

Time Table

درمانگاه عمومی

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
10:00

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

Dr. Marjan Amini

View Profile
13:00 - 10:00
Dr. Marjan Amini

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
08:00

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Fatemeh Farmani

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Fatemeh Farmani

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
14:00 - 08:00
Ms Mansureh Gilzad
15:00

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
19:00 - 15:00
Ms Mansureh Gilzad

Ms Mansureh Gilzad

View Profile
19:00 - 15:00
Ms Mansureh Gilzad

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------

درمانگاه تغذیه

Time Table
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
00:00
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
- 00:00
---------------
17:00
19:00 - 17:00
Dr. Taraneh Majidi
19:00 - 17:00
Dr. Taraneh Majidi

درمانگاه شنوایی سنجی

Time Table

درمانگاه طب ورزش

Time Table

درمانگاه روانشناسی

Time Table

درمانگاه معاینات رایگان پستان و بیماری های تناسلی زنان

Time Table

پلاسما و کربوکسی تراپی

Time Table

درمانگاه فوق تخصصی نازایی

Time Table