ارزشهای بیمارستان بهبود

  1. کرامت انسانی
  2. حق تقدم
  3. بهبود مستمر
  4. ایمنی بیمار
  5. مشارکت و کار تیمی

آخرین اخبار و مطالب سایت